Skip to content

Naprezenia dopuszczalne

10 miesięcy ago

140 words

Naprężenia dopuszczalne Obciążenie osiowe Przy obliczaniu poprzednio podanym przyjęto dla obciążenia osiowego pewne idealne warunki, m. in. ścisłą osiowość działania siły oraz pręt o osi ściśle prostej. W rzeczywistości w pręcie obciążonym osiowo wg założeń konstrukcyjnych, warunki te nigdy nie są spełnione. Dlatego przepisy przewidują z góry pewien nieunikniony mimośród e. Przyjmuje się go w zależności od długości lub długości i przekroju pręta. Współczynnik pewności n może być wartością stałą lub zmienną: zazwyczaj przyjmuje się wartość n mniejszą dla małych smukłości, a większą dla dużych; dla A = O współczynnik n jest taki sam jak dla elementów rozciąganych. [więcej w: galmet cennik, centrostal rybnik, macrosat ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal rybnik galmet cennik macrosat