Skip to content

Odpornosc wyrobów obmurza ogniotrwalego

2 lata ago

220 words

Odporność wyrobów obmurza ogniotrwałego (m. in. krzemionkowego) na działanie różnych stopów, w tym często żużli, zależy między innymi od: – temperatury, w jakiej ma miejsce działanie ośrodka, – składu chemicznego i mineralnego tworzywa ogniotrwałego oraz działającego stopu, – lepkości stopu, – uziarnienia i struktury wyrobów ogniotrwałych, a w szczególności od wielkości i charakteru pustek rozmieszczonych w materiale, – warunków fizykochemicznych panujących w przestrzeni roboczej materiału ogniotrwałego. Korozja materiałów ogniotrwałych pod wpływem działania stopów zależy również bardzo od wzajemnej zwilżalności materiału ogniotrwałego i stopu (pożądana jak najmniejsza). Ponieważ intensywność reakcji chemicznych wzrasta z temperaturą, rośnie tym samym agresywność działających stopów w odniesieniu do materiałów ogniotrwałych, co ma miejsce przede wszystkim w temperaturze powyżej 800oC, tj. powyżej temperatur odpowiadających r óżnym eutektykom typowym dla mas ogniotrwałych. W zakresach temperatur 1200–:–1400°C działanie takich stopów bywa zwykle główną przyczyną zużywania się względnie niszczenia wyrobów ogniotrwałych. I tylko w przypadkach, gdy skład chemiczny stopów jest zbliżony do składu chemicznego materiałów ogniotrwałych te ostatnie w znacznie mniejszym stopniu ulegają korozji i niszczeniu. [hasła pokrewne: macrosat, akant koszalin, mrówka pisz ]

Powiązane tematy z artykułem: akant koszalin macrosat mrówka pisz